Leiderskring chiro Melle op fietstocht, Frankrijk, 1979